Nyhetsbrev nr 2, februari 2018

Bästa medlem!

Detta nyhetsbrev innehåller information om

- vårens första medlemsträff, 10 mars

- medlemsträff 7 april

- medlemsträff 5 maj

- den CD vi släppte 8 december

- årsmötet den 3 februari

Välkommen till medlemsträffarna i Stockholm

Gemensamt för alla medlemsträffarna

Plats: Höstsols lokal ”Stallet”, Kaplansbacken 4A, Kungsholmen, Stockholm Kommer man från Stadshuset så är det tvärgatan till höger alldeles före kyrkan.

Insläpp från klockan 12.30Portkod: 5703

Entréavgift: 100 kr/person inkl. kaffe/te och bröd. Avgiften betalas till tjänstgörande kassör för avprickning

Föranmälan senast torsdagen innan till

Per Bäckström tel 072-326 2647

Perb1948@gmail.com

Det går redan nu att anmäla sig till vårens medlemsträffar 10 mars, 7 april och 5 maj, Det går också att betala för medlemsträffarna i förväg via vårt plusgirokonto 462 48 91-0 men gör det inte förrän du fått bekräftelse av platsIbland vill fler medlemmar komma än vad vi kan vara, vilket är maximalt 55. Om det kommer in ytterligare anmälningar sätter vi upp vederbörande på väntelista. Därför är det viktigt att den som anmält sig och fått plats snarast meddelar förhinder. Även vid akut sjukdom för det kan finnas någon som kan överta platsen.

 

Medlemsträff lördagen den 10 mars 2018

Dagens program börjar klockan 13.00 och inleds med att jag presenterar våra två musikergäster och hälsar dem hjärtligt välkomna till Jussi Björlingsällskapets medlemsträff. Sångaren denna dag är tenoren Joel Annmo. Han utexaminerades från Operahögskolan i Stockholm år 2011, men hade dessförinnan studerat vid Musikkonservatoriet i Falun. Efter Operahögskolan fortsatte han sedan sina studier vid Vocal Arts i Nürnberg år 2011-2012.

Joel Annmo har vunnit många stipendier och priser, till exempel i Gösta Winbergh Award år 2007, Anders Walls Giresta-stipendium år 2011 samt Luciano Pavarotti Giovani Award för bästa manliga röst år 2014.

Om vi backar tillbaka hittar vi startskottet till Joels operaintresse. När han fyllde 15 år fick han en skiva med Jussi Björling i present av sin pappa. Han blev så tagen av Jussis sång att han omedelbart bestämde sig för att bli opera-sångare. Kanske var det därför som han med glädje tackade ja till att komma till Jussi Björlingsällskapets medlemsträff.

Joel sjöng i början av sin karriär bland annat två Mozartroller på Drottningholms Slottsteater, Belfiore i La finta Giardiniera år 2011 och Ferrando i Cosi fan tutte år 2012, samt Nemorino i Donizettis Kärleksdrycken på Folkoperan år 2011. Efter detta har det blivit många engagemang utomlands, men också en hel del i Sverige, till exempel rollerna som Tamino i Mozarts Trollflöjten och Jonathan i Borisova-Ollas Dracula, båda på Stockholmsoperan år 2017. Där skall han också nu i maj sjunga rollen som Lenskij i Tjajkovskijs Eugen Onegin.

Joel Annmo kommer att ackompanjeras av hans mor Anna-Karin Annmo. Hon är utbildad organist med Kyrkomusikexamen vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, och innehar instrumentalpedagogiska tillägg i orgel, piano och sång, samt körpedagogexamen. Sedan många år arbetar hon med särskilt utvalda barn i Västerås Musikklasser, som där i tidig ålder fostrats innan de på egna vingar flugit vidare. Med tre tenorer i familjen behöver det knappast nämnas, att hon har spelat sig igenom stora delar av repertoaren.

Efter sånginslagen följer en intervju ledd av Nils-Göran Olve, och sedan tar vi paus för lite mingel. Som avslutning på medlemsträffen följer som vanligt programpunkten ”Spisa Jussi”. Nils-Göran har även hand om denna under rubriken Sista Met-säsongen, som omfattar operorna Cavalleria Rusticana, Tosca och Faust under november-december år 1959.

Text: Berit Sjögren

Medlemsträff lördagen den 7 april klockan 13

Dagens gäst är hovsångerskan Ingrid Tobiasson. Pianist meddelas senare. Dagens intervjuare är Bengt Krantz.

Dagens ”Spisa Jussi” ansvarar Roger Alderstrand för under rubriken 99 % Jussi  - kronologi, karikatyrer och felsjungningar

Medlemsträff lördagen den 5 maj

klockan 13

Dagens gäst är tenoren Jesper TaubePianist meddelas senare. Dagens intervjuare är Göran Forsling.

Dagens ”Spisa Jussi” ansvarar Kjell Olsson för under rubriken Jussi Björling i radio 1934-49. Kjell kommer att bjuda på inspelningar från utsändningar i svensk, holländsk och amerikansk radio.

JUSSI BJÖRLING: RARITIES FROM OPERA, CONCERT AND RADIO.

CD:n innehåller fem inspelningar på nitton spår och inkluderar ett mycket intressant 11-sidigt texthäfte på engelska med text av Harald Henrysson, Stephen Hastings och Christer Eklund och är sponsrad av de amerikanska, svenska och brittiska Jussi Björlingsällskapen.

KB Eklund Musica Verba i Falun står för mastering, layout och produktion och CD:n ges ut på Christer Eklunds eget skivmärke Oak Grove exklusivt för sällskapen.

Denna historiska CD inleds med Adams ”O Helga Natt” med pianoackompanjemang, inspelad den 21 december 1946 och restaurerad med utmärkt ljudkvalitet.

 CD:n innehåller för övrigt tidigare ej utgivna inspelningar samt inspelningar med utdrag från första akten ur Gounods Faust på Stockholmsoperan 4 januari 1936 samt på Staatsoper i Wien 7 mars 1937. Inspelningarna från Wien har tidigare endast utgivits på LP.

1994 hittade Lars Björling i en skrivbordslåda ett privat inspelat band tillsammans med personliga dokument efter pappa Jussi. Inspelningen är en duett med Anna-Lisa och Jussi, ”Will You Remember” ur operetten Maytime av Sigmund Romberg, som nu ges ut för första gången. Merparten av inspelningarna omfattar utdrag ur den legendariska och nästan mytiska inspelningen av Verdis Requiem från Lucerne den 16 augusti 1939. Här utges de för första gången, och medverkar gör förutom Jussi bland annat Zinka Milanov, Kerstin Thorborg och Nicola Moscona. Dirigent är Arturo Toscanini. Inspelningarna har varierande ljudkvalitet, speciellt Verdis Requiem, men har ändå sitt musikaliska och historiska värde för verkliga Jussi-älskare. På våra medlemsträffar kan du köpa denna CD till medlemspriset 100 kr. Kontant betalning eller med Swish till 072-326 26 47.

Medlemspris är 100 kr. För icke medlem är priset 150 kr. Vid beställning per e-post eller telefon tillkommer 17  kr för porto och förpackning.

Den nya CD:n kan också beställas från Annicka Englund.

Annicka e-post:annicka.englund@hotmail.se

Eller per telefon:

mobil 070-518 17 29  

fast telefon; 08-653 05 30

Sång med årsmöte 2018

Årsmötet äger alltid rum en lördag nära Jussi Björlings födelsedag, vartannat år i Stockholm, och vartannat år på Jussi Björlingmuseet i Borlänge. I år var det Stockholms tur, och 40 medlemmar hade samlats på Kaplansbacken 4A, i Höstsols lokal ”Stallet”. Insläppet började klockan 12.30 med servering av kaffe/te och Jussi Björlingbakelse.

Klockan 13.00 hälsade undertecknad alla mycket välkomna, och informerade om att vi innan själva årsmötet skulle få njuta av en stunds musikalisk underhållning, med sång av tenoren och styrelseledamoten Lars Tibell, till ackompanjemang av pianisten Anders Wadenberg.

Lars och Anders hade valt sånger som alla ingick i Jussis repertoar. De inledde med Sven Saléns ”Visa kring slånblom och månskära”. Sedan följde ”Tantis serenad” ur Kjellgrens ”Visor på kvällskvisten”, folkliga visor ur skillingtryck, och ”Tonerna” av Sjöberg, samt ”När jag för mig själv i mörka skogen går” och ”Bland skogens höga furustammar”, båda ur Peterson-Bergers opus 5, ”Fyra visor i svensk folkton”. Rikliga applåder lockade som avslutning fram ett norskt extranummer, Griegs finstämda romans ”Jeg elsker Dig”. Sångerna presenterades personligt och humoristiskt av Lars, och framförandet präglades av stor inlevelse och fint samspel mellan sångare och pianist. 

Därefter vidtog årsmötesförhandlingarna. Se protokoll nedan

Protokoll fört vid Jussi Björlingsällskapets årsmöte den 3 februari 2018 kl. 13 på Kaplansbacken i Stockholm.

Närvarande: 40 medlemmar, som skrev på anmälningslista vid ankomst. Deltagarna bjöds på kaffe med Jussi Björlingbakelse. Före årsmötet framförde Lars Tibell med Anders Wadenberg vid pianot under stort bifall ett utsökt romansprogram.

 § 1 Mötets öppnande och behöriga utlysning.

Sällskapets ordförande Bengt Krantz öppnade mötet. Det beslöts att mötet blivit utlyst i behörig ordning.

§ 2 Val av årsmötets ordförande och sekreterare.

Till mötets ordförande valdes Bengt Krantz och till mötets sekreterare valdes Stefan Olmårs.

§ 3 Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.

 Robert Grundin och Gunnel Welinder valdes till justerare.

 Beslöts att närvarolistan utgör röstlängd.

§ 4 Godkännande av dagordningen.

Dagordningen hade utsänts till medlemmarna. Mötet beslöt godkänna dagordningen.

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och  balansräkning.

Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning hade utsänts till medlemmarna.

På sekreteraren Stefan Olmårs fråga, om verksamhetsberättelsen behövde läsas upp, blev svaret nekande från årsmötet.

Kassören Per Bäckström redogjorde med hjälp av datafiler och projektor för Sällskapets ekonomi. Resultatet för 2017 blev ett underskott på 1.057 kr. Detta var 18.451 kr sämre resultat än budgeterat för 2017Inga frågor ställdes.

§ 6 Revisionsberättelse för 2017.

I revisorernas frånvaro läste Bengt Krantz upp revisionsberättelsen, som avslutades med att revisorerna föreslog årsmötet att fastställa bokslutet och ge styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

§ 7 Fastställande av bokslut och verksamhetsberättelse.

Årsmötet beslöt fastställa bokslut och verksamhetsberättelse för 2017.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017.

§ 9 Fastställande av budget för 2018 och medlemsavgift för 2019.

Per Bäckström redogjorde för förslaget till budget för 2018 med ett budgeterat överskott på 3.495 kr.Han besvarade frågor och därefter godkändes budgeten för 2018.

På styrelsens förslag fastställdes medlemsavgifterna för 2019 till oförändrade avgifter:

250 kr för enskild medlem med nyhetsbrev per e-post

300 kr för enskild medlem med nyhetsbrev med posten

300 kr för familj med nyhetsbrev per e-post

350 kr för familj med nyhetsbrev med posten

§ 10 Fastställande av datum och plats för årsmötet 2019.

På styrelsens förslag beslöts att årsmötet 2019 hålls lördagen den 2/2 kl. 13 på Jussi Björlingmuseet i Borlänge.

§ 11 Val av styrelse

På valberedningens förslag beslöts antalet ledamöter till 9.

På valberedningens förslag valdes följande styrelse:

Bengt Krantz är sedan tidigare omvald till ordförande i 2 år

Per Bäckström omvaldes till kassör i 1 år

Stefan Olmårs omvaldes till sekreterare på två år.

Göran Forsling omvaldes som ledamot i 1 år

Harald Henrysson omvaldes som ledamot i 1 år

Hans Thunström omvaldes som ledamot i 1 år

Berit Sjögren omvaldes som ledamot i 1 år

Lars Tibell omvaldes som ledamot i 1 år.

Annicka Englund omvaldes som ledamot i 1 år

§ 12 Val av två revisorer.

På valberedningens förslag omvaldes revisorerna Jan Roström och Lars Furborg på 1 år.

 § 13 Val av valberedning, varav en sammankallande.

Till valberedning omvaldes Lars Möller, Harold Löwing och Fredrik Sturesson Högberg. Harold Löwing utsågs till sammankallande.

§14 Jussi Björlingsällskapets pris.

Bengt Krantz redogjorde för att styrelsen inte utsett någon pristagare för 2018. Tanken är att inte binda sig för att utse en pristagare varje år utan kanske snarare vartannat år. Man får då mer tid att utse pristagare och plats för utdelandet. Det behövs, eftersom Skansen avslutat samarbetet med Jussi

Björlingsällskapet och de årliga konserterna på Solliden. En förhoppning finns också att kunna höja prissumman om man samlar på sig pengar till ett pris vartannat år. Flera av årsmötesdeltagarna uttalade sitt stöd för tanken. Flera förslag på ny plats i Stockholm för utdelandet nämndes av deltagare på årsmötet. Styrelsen redogjorde för den knapphändiga motivering, som Skansen givit för att upphöra med samarbetet och den urvattning som Skansen drivit fram av konserten genom åren. 

§ 15 Hedersmedlemmar.

Inga nya hedersmedlemmar har utsetts av styrelsen.

Flera namnförslag framfördes av årsmötesdeltagare. Kjell Olsson klargjorde att det enligt stadgarna är styrelsen och inte årsmötet som utser hedersledamöter.

§ 16 Övriga frågor.

Inga övriga frågor fanns anmälda.

Gunnel Welinder avslutade övriga frågor med att tacka styrelsen och dem som hjälper till på mötena på Kaplansbacken för ett fint arbete 2017.

§ 17 Mötets avslutande.

Bengt Krantz avslutade mötet.


Nyhetsbrev nr 1, januari 2018

Bästa medlem!

Årsmöte lördagen den 3 februari klockan 13

Mycket välkomna till årsmötet som i år äger rum i Stockholm och då som vanligt i Höstsols lokal ”Stallet”. Observera att endast medlemmar kan närvara vid årsmötet.

Insläpp från klockan 12.30.

Portkod: 5703

Föranmälan senast torsdag 1 februari till

Per Bäckström tel 072-326 2647

perb1948@gmail.com

Årsmöteshandlingar finns med i detta nyhetsbrev. Vi tar inte betalt när det är årsmöte så Jussi Björlingsällskapet bjuder på  kaffe/te och en liten Jussi Björlingbakelse.

Innan förhandlingarna kommer tenoren och tillika styrelseledamoten Lars Tibell att sjunga.

Lars Tibell, född (-52) och uppvuxen i Västerås med mycket musik i Domkyrkans körer samt Västerås Musikklasser.

Utbildad på Musikhögskolan och Statens Scenskola i Göteborg. Operasångare, tenor, verksam på Storan, NorrlandsOperan, Malmöoperan samt som frilans.

Stor och bred repertoar som innehållit huvudroller i operor av bl a Mozart, Puccini, Verdi, Gounod, Bizet, Rossini, Offenbach, en hel del moderna och samtida tonsättningar samt många konsertframträdanden.

Från 1997 Artistchef på Malmöoperan, januari 1999 VD/Teaterchef på NorrlandsOperan, från oktober 2003 Operachef på Malmöoperan. Har under dessa chefsår varit styrelseledamot i Svensk Scenkonst och också haft nationella och internationella juryuppdrag. Slutade på egen begäran hösten 2009. 

Därefter uppdrag för Musikaliska Akademien, Sv Konsertbyrån samt en lång rad förtroendeuppdrag. Ledamot i Ystad Kommuns Kulturnämnd och Nämndeman i Ystad Tingsrätt.

Vid pianot Anders Wadenberg. Han arbetade i många år på Operahögskolan och har medverkat vid de senaste årens lunchkonserter med Jussi Björlingsällskapet och Birgit Nilssonsällskapet liksom vid många andra konserter.

Medlemsträff lördagen den 10 mars klockan 13

Gäst: tenoren Joel Annmo

Intervjuare och ”Spisa Jussi” Nils-Göran Olve

Medlemsträff lördagen den 7 april klockan 13

Gäst: mezzosopranen och hovsångerskan Ingrid TobiassonIntervjuare Bengt Krantz.

”Spisa Jussi”: Roger Alderstrand

Medlemsträff lördagen den 5 maj klockan 13

Gäst: tenoren Jesper Taube

Intervjuare: Göran Forsling

”Spisa Jussi”: Kjell Olsson

Ibland vill fler medlemmar komma än vi kan vara vilket är maximalt 55. Då sätter vi upp ytterligare anmälningar på väntelista om den medlem vi tvingas säja nej till på väntelista.

Därför är det viktigt att den som anmält sig och fått plats snarast meddelar förhinder. Även vid akut sjukdom för det kan finnas någon som kan överta.

Förslag till dagordning vid årsmötet för Jussi Björlingsällskapet den 3 februari 2018 på Kaplansbacken i Stockholm fås genom att klicka här


Nyhetsbrev nr 6, december 2017

Bästa medlem!

Detta nyhetsbrev innehåller

-          Inbjudan till årets sista medlemsträff

-          Information om ny CD

-          Kallelse till årsmöte 3 februari 2018

Välkomna till vår möteslokal i Stockholm, Höstsols lokal ”Stallet”.

Kaplansbacken 4A, Kungsholmen, Stockholm.

Kommer man från Stadshuset så är det tvärgatan till höger alldeles före kyrkan.

Portkod: 5703

 

Medlemsträff lördagen den 2/12 2017 kl 13

Mycket välkomna lördagen den 2 december till årets sista medlemsträff som vi kallar ”Lussi med Jussi”. Vi samlas som vanligt i Höstsols lokal ”Stallet”. Vi börjar klockan 13.00, med insläpp från klockan 12.30. Det är dagen före 1 advent, och då passar det bra att utöver kaffe/te med dopp även servera lite glögg med tillbehör.

Entréavgift: 100 kr/person inklusive förtäring. Avgiften betalas till kassören för avprickning.

Föranmälan senast torsdagen innan till

Per Bäckström tel 072-326 2647

per.o.backstrom@outlook.com

 

Till traditionen hör även att vi till denna träff skall ha ”En hemlig sånggäst”, så vem det är får därför bli en överraskning. Vi kommer att få lyssna till tre sånger, varav någon säkert har anknytning till advent/jul, och vi vågar lova att det blir mycket njutbart! 

Pianisten Martin Hellström kommer att ackompanjera. Han är utbildad vid Edsbergs Musikinstitut i Sollentuna, där han avslutade sina studier med ett kammarmusikdiplom våren 2000. Åren 2004-2006 studerade han vid Operahögskolans masterutbildning för operarepetitörer. Martin Hellström är en hängiven kammarmusiker, och konserterar regelbundet med både sångare och instrumentalister, samt även solistiskt. Som musikalisk instuderare har han arbetat med många operaproduktioner vid bland annat Internationella Vadstena-Akademien, Folkoperan och Läckö slottsopera. Martin är verksam som instuderingslärare på Operahögskolan i Stockholm sedan år 2009.  

Efter sångstunden följer en intervju ledd av Nils-Göran Olve. Det är alltid lika roligt att få veta lite mer om våra musikers bakgrund, studier, erfarenheter hittills samt framtidsplaner. Och om vi som vanligt sedan är generösa med applåderna kan det tänkas att det blir ett extranummer.

Härefter följer en kort paus, och sedan kommer Kjell Olsson under programpunkten ”Spisa Jussi” att presentera två inslag:

Wilhelm Peterson-Berger 150 år.  

Älskad jubilar - med fruktad penna.

150 år sedan han föddes och 75 år sedan han avled. Vi får lyssna till några av hans sånger i tolkningar av Jussi Björling.

En ny exklusiv CD med Jussi:

JUSSI BJÖRLING: RARITIES FROM OPERA, CONCERT AND RADIO.

CD:n innehåller fem inspelningar på nitton spår och inkluderar ett mycket intressant 11-sidigt texthäfte på engelska med text av Harald Henrysson, Stephen Hastings och Christer Eklund och är sponsrad av de amerikanska, svenska och brittiska Jussi Björlingsällskapen. KB Eklund Musica Verba i Falun står för mastering, layout och produktion och CD:n ges ut på Christer Eklunds eget skivmärke Oak Grove exklusivt för sällskapen.

Denna historiska CD inleds med Adams ”O Helga Natt” med pianoackompanjemang, inspelad den 21 december 1946 och restaurerad med utmärkt ljudkvalitet. CD:n innehåller för övrigt tidigare ej utgivna inspelningar samt inspelningar med utdrag från första akten ur Gounods Faust på Stockholmsoperan 4 januari 1936 samt på Staatsoper i Wien 7 mars 1937. Inspelningarna från Wien har tidigare endast utgivits på LP.

1994 hittade Lars Björling i en skrivbordslåda ett privat inspelat band tillsammans med personliga dokument efter pappa Jussi. Inspelningen är en duett med Anna-Lisa och Jussi, ”Will You Remember” ur operetten Maytime av Sigmund Romberg, som nu ges ut för första gången.

Merparten av inspelningarna omfattar utdrag ur den legendariska och nästan mytiska inspelningen av Verdis Requiem från Lucerne den 16 augusti 1939. Här utges de för första gången, och medverkar gör förutom Jussi bland annat Zinka Milanov, Kerstin Thorborg och Nicola Moscona. Dirigent är Arturo Toscanini.

Inspelningarna har varierande ljudkvalitet, speciellt Verdis Requiem, men har ändå sitt musikaliska och historiska värde för verkliga Jussi-älskare. På denna medlemsträff kan du köpa denna CD till medlemspriset 100 kr . Kontant betalning eller med Swish till 072-326 26 47.

Som avslutning på träffen lyssnar vi till Jussi Björlings tolkning av Adams Julsång “O, Helga Natt”.

Ett passande julklappstips!

Medlemspris är 100 kr. För icke medlemmar är priset 150 kr. Vid beställning per e-post eller telefon tillkommer 17  kr för porto och förpackning.

Den nya CD:n kan också beställas från Annicka Englund efter den 2 december.

Per e-post:

annicka.englund@hotmail.se

Eller per telefon:

mobil 070-518 17 29

fast telefon; 08-653 05 30

Kallelse till medlemsträff med årsmöte 2018

Årsmötet äger rum 3 februari kl 13 i Höstsols lokal ”Stallet. Först hålls förstås årsmötet som beräknas ta cirka en timme. Årsmöteshandlingarna utsänds i januari. Resten av medlemsträffens innehåll meddelas senare.

Fritt inträde. Sällskapet bjuder på kaffe med bröd.

 

 

Jussi Björlingsällskapet

Stiftat den 7 januari 1989 har till uppgift att främja intresset för och kunskapen om Jussi Björling, hans sångkonst, liv och karriär.

Mer om Sällskapet


Bli medlem i Sällskapet

HÄR kan du snabbt bli medlem i Jussi Björlingsällskapet. Du får vår tidning, nyhetsbrev och inbjudan till evenemang och sammankomster. Årsavgiften är 250 kr om du väljer att få våra nyhetsbrev med e-post.

 

Mer om medlemskapet


Välkomna till de amerikanska och brittiska Jussi Björling-sällskapen

 

Klicka på resp. flagga.

 

 


Styrelsens Jussifavoriter

Stefan Olmårs presenterar sin favoritinspelning

Här kan du läsa om och lyssna på favoriten.


Jussi Björlingmuseet

Jussi Björling Museet

Jussi Björlingmuseet
hälsar dig välkommen!

Borlänge är Jussi Björlings hemort. Här finns sångarens eget museum, det enda Björlingmuseet i världen. " Av alla sångarmuseer, är detta det bästa", enligt John Steane, känd brittisk musikkritiker.

 

Öppettider
Vintersäsong september–maj helgfri tisdag–fredag 12-17

Juni-augusti: 

Måndag-fredag 11-18, 

Lördag 10-14, Söndag 12-17

Stängt Nationaldagen 6 juni, Midsommarafton och Midsommardagen

Länk till Jussi Björlingmuseet


Jussitips

Köp Jacobs Forsells unika bok om Jussi!

Jacob Forsell är sonson till den legendariske operachefen John Forsell, Jussi Björlings ”upptäckare” och var anställd på Expressen 1964-1990 och är en av sin generations mest tongivande fotografer.

Specialerbjudande på boken (266 sidor) från Jussi Björlingmuseet i Borlänge. 

Pris 100 kr plus porto! (Ordinarie pris 348 kr)

Länk till museet

Se uppslag ur boken!